Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
Story House Egmont A/S
Stroedamvej 46
2100 Copenhagen
CVR 83131128

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på www.arkitekturogdesign.com, indgår du aftale med Forlaget Kunst A/S.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på https://app.iteras.dk/magasinetkunst/ kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt. Derudover kan du på din profilside printe kvitteringer for alle dine køb.

Sådan fungerer dit abonnement

Såfremt du har købt et abonnement på et fysisk blad, så fremsendes dette senest på udgivelsesdatoen.
Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det efter introduktionsperioden automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges. Gældende normalpriser kan ses på www.arkitekturogdesign.com .

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Betaling

Hvis du vælger at betale dit abonnement med kreditkort eller MobilePay, accepterer du samtidig, at Forlaget Kunst automatisk kan trække penge på dit kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på https://app.iteras.dk/magasinetkunst/

Såfremt du ikke har opdateret dine betalingsoplysninger rettidigt, vil dit abonnement blive opkrævet via girokort.

Du kan også vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice. Ved tilmelding til Betalingsservice vil vi automatisk sørge for, at pengene trækkes på din konto, hver gang dit abonnement skal fornyes, medmindre du rettidigt har opsagt dit abonnement.

Hvis du har valgt at betale dit abonnement via girokort, så sender vi dette til dig på mail – eller hvis du ikke har oplyst mailadresse, sendes det som selvstændigt brev med posten. Du bedes betale dette indbetalingskort inden forfaldsdatoen. Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr på kr. 100 pr. stk. Vi sender i alt tre rykkerskrivelser til dig. Såfremt du stadig ikke har betalt for dit abonnement, så sender vi det skyldige beløb til inddrivelse hos inkasso.

Til udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægger vi international porto. Se prisen på internationalt abonnement på webshoppen: www.arkitekturogdesign.com.

Introduktionstilbud og køb af gaveabonnement

Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på et magasin, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et introduktionstilbud. Hvis du tidligere har abonneret på dette magasin, kan du ikke benytte dig af et introduktionstilbud på samme leveringadresse før tidligst seks måneder efter, at dit seneste abonnement er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnementet.

Køb af gaveabonnement

Gaveabonnementer gælder for et år og fortsætter abonnementet indtil det opsiges, medmindre andet er oplyst i tilbuddet. Indbetalingskort sendes til den oprindelige betaler.

Fortrydelsesretten for køb af gaveabonnement er 14 dage. Hvis du ønsker at tage brug af din fortrydelsesret bedes du kontakte vores kundeservice. For mere information se næste afsnit om fortrydelsesret. Er et magasin allerede afsendt til gavemodtageren, vil dette magasin blive modregnet og det resterende beløb refunderes til gavegiveren.

Gaveabonnementer kan kun gives med levering i Danmark, og kan ikke ombyttes til andre aktuelle tilbud.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager dit første magasin eller en gavekortkode. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har modtaget et magasin. Hvis du ønsker refusion af værdien af dit gaveabonnement sker udbetalingen til gavegiveren og dette ske gennem direkte kontakt til Kundeservice.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dagesfristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Forlaget Kunst.

Forlaget Kunst refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. OBS! Du hæfter selv for portoudgifter.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den igangværende abonnementsperiode.

Ønsker du at opsige dit abonnement med kortere varsel (dog minimum med en måneds varsel), bedes du ringe til os. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb.

Opsigelse af abonnementet sker på din profilside på https://app.iteras.dk/magasinetkunst/. Her kan du også se, hvornår din nuværende abonnementsperiode udløber. Du kan også opsige ved at sende en mail til vores abonnementservice på: abonnement@arkitekturogdesign.com

Manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling.

Ændring af dine oplysninger

Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, ændring af betalingsperiode, tilmelding til Betalingsservice med mere, gøres det på profilsiden på https://app.iteras.dk/magasinetkunst/ eller på mail til abonnement@arkitekturogdesign.com . Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest tre uger før, de skal træde i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

Introduktionstilbud og tilbud der inkluderer en velkomstgave
Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes denne senest tre uger efter, at din indbetaling er registreret.

Hvis du tegner et abonnement med en tilhørende velkomstgave, hvor modtageradresse er en anden end betaleradresse, sendes gaven altid til betaler. Det gør sig dog ikke gældende, hvis betaler er bosiddende i udlandet. I dette tilfælde kan der kun tegnes abonnement uden gave.

Har du ikke hentet pakken inden for tidsfristen, kan den gensendes mod betaling på 75 kr. til dækning af porto og ekspedition.

Pakken bliver leveret med GLS eller Postdanmark så derfor vigtigt at oplyse korrekt adresse, e-mail og mobilnummer.

Vi tager forbehold for udsolgte gaver.

Når du giver et abonnement i gave til en anden, så fortsætter abonnementet indtil det opsiges, medmindre andet er oplyst i tilbuddet. Indbetalingskort sendes til den oprindelige betaler.

Ophavsrettigheder

Al indhold i både de fysiske magasiner samt alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser tilhører Forlaget Kunst eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftlig samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Forlaget Kunst forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.

Ændringer i vilkår og priser

Forlaget Kunst kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

Forlaget Kunst kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at benytte profilsiden på https://app.iteras.dk/magasinetkunst/. Læs mere om hvordan vi behandler dine persondata her.

Elektronisk henvendelseVed oprettelsen af et abonnement giver du os samtidig samtykke til, at Forlaget Kunst må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lign. vedr. abonnementet. Du kan når som helst afmelde dette, ved at sende en mail til abonnement@arkitekturogdesign.com

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. En klage kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse abonnement@arkitekturogdesign.com.

Andet

Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet. Se under særlige tilbud til internationale abonnementer.

Modtagelse af reklamation på manglende magasin skal ske inden for 8 uger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os mandag-torsdag mellem kl. 9-15 på telefon 33339596. Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer.